Vedtekter

Vedtekter i Haukerød Skolekorps

§1 Organisasjon og formål

Haukerød Skolekorps, stiftet 13. desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), med tilhørighet NMF Sør.

Korpsets formål er å stimulere og utvikle medlemmenes interesse for musikk og medvirke til et godt samhold.

Korpsets visjon er at alle skal oppleve mestring og personlig utvikling, både musikalsk, i marsj og sosialt.

Korpsets verdiord er «Holdning», «Samhold» og «Kvalitet». Disse og korpsets målsetting er definert i eget dokument.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt korps.

§2 Medlemskap

2.1 Opptak av medlemmer
a) Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i skolekorpset av korpsets styre.
b) Man får status som medlem når man er innmeldt i NMFs database og har betalt kontingent.
c) Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding som musikant i skolekorpset blir man automatisk medlem i NMF.
d) Styremedlemmer skal være medlem i NMF og defineres som medlemmer. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database, men er ikke definert som medlem i korpset.
e) Haukerød Skolekorps rekrutterer fra Haukerød, Krokemoa og Fevang skoler. Bugården ungdomsskole hører også til korpsets skolekrets. Korpsmedlemmer som flytter over til en annen skolekrets kan fortsatt beholde sitt medlemskap. For søkere fra andre skolekretser kan korpset gi dispensasjon.

2.2 Forutsetning for medlemskap
a) Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldene skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c) Før opptakelse kan skje skal det foreligge en skriftlig erklæring av musikantens og dennes foreldre/foresatte, hvor musikanten forplikter seg til å ta godt vare på instrument, effekter og andre eiendeler som korpset stiller til disposisjon. Instrumenter som korpsets medlemmer eller deres foresatte ikke selv har anskaffet, er korpsets eiendom. Instrumenter og noter skal behandles med forsiktighet. Skade på korpsets instrumenter og effekter voldt ved skjødesløshet, må erstattes av foresatte. Reparasjoner må bare utføres av korpsets godkjente reparatører. Styret sørger for at korpsets eiendeler er assurert.
d) Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikk- eller drill- aktiviteter må godkjennes av styret.
e) Aldersgrensen for aktive er den som til enhver tid er fastsatt av Norges Musikkorps Forbund.
f) Korpsmedlemmer som vil tre ut av korpset før aldersgrensen er nådd, skal sende skriftlig melding om dette til styret. Utmeldelsen skal attesteres av foreldre/foresatte når medlemmet er under 15 år. Resterende kontingent skal være betalt før utmeldelsen kan godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset.
Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.
g) Korpsmedlemmenes foreldre/foresatte er pliktig til å stille opp på de dugnader/arrangementer de pålegges av korpset, eller sørge for vikar dersom vedkommende ikke kan stille selv.

§3 Rapporteringsplikt og kontingent

a) Korpset følger kalenderåret
b) Medlemmene er forpliktet til å betale årlig kontingent til oppsatte frist(er).
c) Skolekorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering
d) Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall pr. 31. desember.

§4 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF Sør.

§5 Årsmøtet

5.1 Status
Årsmøtet er høyeste myndighet i Haukerød Skolekorps.
5.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.
b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer skriftlig krever det.
c) Innkallingen sendes ut minimum seks uker før ordinært årsmøte og to uker før ekstraordinært årsmøte.
d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
e) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

5.3 Representasjon, rettigheter og votering
a) På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, deres foreldre og gjester invitert av styret.
b) Følgende har talerett:
– Representanter fra NMF
– Foreldre/foresatte til medlemmer i korpset
– Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
c) Følgende har tale- og forslagsrett:
– Medlemmer som ikke er fylt 12 år
d) Hvert medlemskap gir èn stemmerett. Følgende har derfor tale-, forslags- og stemmerett:
1. Medlem som er fylt 12 år alternativt foresatt til medlem over 12 år med fullmakt fra medlemmet.
2. Foresatt til barn som ikke er fylt 12 år
3. Styrets medlemmer, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Én foresatt kan utøve flere stemmeretter fra punkt 1–3.
e) Fullmakter kan ikke benyttes utover punkt d.
f) Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt av vedtektene.

5.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Konstituering
1) Åpning
2) Navneopprop
3) Godkjenning av innkalling
4) Godkjenning av dagsorden/saksliste
5) Valg av møteledelse
6) Valg av referenter
7) Valg av protokollunderskrivere
b) Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c) Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.
d) Årsplan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
e) Valg

5.5 Valg
a) Som et minimum skal styret bestå av leder og fire styremedlemmer.
b) Årsmøtet kan via innkommet sak under §5.4c endre styrets sammensetting og størrelse med simpelt flertall.
c) De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Personer som ikke har gyldig medlemskap i NMF meldes inn etter valget.
d) Følgende skal velges av årsmøtet og utgjør styret for korpset:
– Leder 1 år
– Nestleder 2 år
– Hovedkorpsleder 2 år
– Sekretær 2 år
– Kasserer 2 år
– Leder materialkomité 2 år
– Leder finanskomité 2 år
– Leder juniorkomité 2 år
– Leder uniformskomité 2 år
e) Årsmøtet velger også:
– Revisorer: 2 stk 1 år
– Valgkomité: 3 stk 1 år
f) Årsmøtet får presentert valgkomiteens forslag og godkjenner følgende komiteer:
– Finanskomité: 3–5 stk 2 år
– Festkomité: 2–4 stk 2 år
– Materialkomité: 4–6 stk 2 år
– Uniformskomité: 2–4 stk 2 år
– Juniorkomité: 3–5 stk 2 år
– Loppekomité: 6–8 stk 2 år
g) I komiteer med 2 års funksjonstid velges tilnærmet halvparten annet hvert år.
h) Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.
i) Det skal hvert år velges en hovedtillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte velges ikke av årsmøtet, men av musikantene i forkant av årsfesten.
j) Komiteene rapporterer til styret via sin komitéleder. Loppekomité er underlagt finanskomitéen.
k) Endringer i komitéer under § 5.5f kan gjøres av styret hvis nødvendig eller ved erstatningsbehov.

§6 Styret og organisering

6.1. Styrets størrelse
Som et minimum skal styret bestå av leder og fire styremedlemmer. § 5.5 er utover dette, gjeldende. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre-, komité- og varamedlemmer.

6.2 Fullmakter
a) Styret skal lede korpsets virksomhet etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b) Styret kan nedsette de utvalg og komitéer det er behov for og gjøre endringer på disse mellom årsmøtene.
c) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
d) Styreleder og kasserer tegner korpset.

6.3 Styremøter og beslutninger
a) Styremøter avholdes når leder eller minst tre medlemmer av styret finner det nødvendig. Skriftlig innkalling og styrepapirer til styremøter skal sendes ut til alle møteberettigede minst en uke før møtet.
b) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
c) Alle bestemmelser avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
d) Hovedtillitsvalgt møter på styremøter og regnes som fullverdig styremedlem med stemmerett.
e) Varatillitsvalgt har møterett på alle styremøter, men kun stemmerett dersom hovedtillitsvalgt ikke er tilstede.
f) Dirigent innkalles til alle møter, men har ikke stemmerett.
g) Det skal skrives referat fra styremøtene og referatene sendes styrets medlemmer.
h) Styret skal jevnlig informere korpsets medlemmer om styrets arbeid og vedtak som er gjort.
i) Turer som planlegges med høyere egenandel enn det til enhver tid gjeldende årsmøtevedtak om maks egenandel, skal forelegges foreldremøte for godkjennelse. Separat regnskap for slike arrangementer skal vedlegges årsregnskapet.

6.4 Årsavslutning
a) Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode.
b) Regnskapet for hver årsmøteperiode skal revideres av revisor valgt av årsmøtet. Revisors beretning skal legges frem for årsmøtet.

6.5 Personalansvar
a) Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.
b) Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
c) Styreleder utøver daglig personalansvar.
6.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpsets drar på turer og deltar på arrangementer.

§7 Medlemsmøter

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for Skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter for musikanter 1–2 ganger i året, og foreldremøter en gang i halvåret.

§8 Æresmedlemskap og hederstegn

8.1. Æresmedlemskap:
Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det ved en spesiell stor innsats til beste for korpset. Æresmedlemskap tildeles ved betydningsfulle anledninger i korpsets regi eller på årsmøte.
8.2 Hederstegn:
Haukerød Skolekorps hederstegn foreligger i to utførelser; sølv og gull. Disse hederstegn tildeles av styret til personer eller institusjoner som finnes verdig til det.
8.3 Sølvmerket
Sølvmerket kan tildeles personer eller institusjoner som har ytet korpset verdifull støtte. Denne kan være av personlige, økonomiske eller annen karakter, gjennom lengre tid eller ved spesielle arrangementer og lignende.

8.3 Gullmerket
a) Gullmerket kan bare tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.
b) Personer som blir tildelt æresmedlemskap får også gullmerket samtidig.
c) Merket kan også tildeles personer som gjennom lengre tid har stått i ledelsen for korpset og på alle måter har utført et godt og oppofrende arbeid for korpset.
d) Personer som har fått sølvmerket kan senere tildeles gullmerket når de oppfyller betingelsene for å oppnå dette hederstegn. Sølvmerket skal i dette tilfelle tilbakeleveres korpset.
e) Gullmerket kan ikke tildeles institusjoner.

8.4 Forskjellige bestemmelser
a) Forslag om tildeling av hederstegn forelegges styret som behandler saken.
b) For å oppnå hederstegn i gull må det fattes et enstemmig styrevedtak.
c) Sekretæren fører spesiell fortegnelse over hvem som har fått tildelt hederstegn, samt år og dato for tildelingen.
d) Hederstegnet kan ikke tildeles korpsets utøvende/spillende medlemmer.

§9 Uenigheter og tvister

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges NMF Sør med NMFs forbundsstyre som ankeinstans.

§10 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

a) Vedtak om oppløsning av skolekorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
b) Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.
c) I tilfelle oppløsning skal skolekorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Sør.
d) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at skolekorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Sør dersom nytt skolekorps ikke er reorganisert innen 10 år.
e) Skolekorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
§11 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Endring av vedtekter oppdateres snarest etter årsmø
Disse vedtekter ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte 17.10.1979, med endringer foretatt på følgende årsmøter:
25. november 1982, 30. oktober 1983,
28. september 1989, 30. september 1999,
16. oktober 2006, 28. oktober 2007,
26. september 2013 og 15. oktober 2014
tet av korpsets sekretær, og framlegges på første styremøte for kontroll. Endringer skal føres inn i protokoll som skal godkjennes av protokollunderskriverne valgt på årsmøtet.

Sommerkurs
Medlem av NMF logo
Grasrotandelen
Støttemedlemskap